https://mediacloud.mobilelab.vn/2022-10-27/16_06_04-5312b3e6-3839-4992-abd0-51288ced94e4.png
Tờ Tiền: Mười Đồng
3 views
1 likes
Details
Contract Address:
0x909...2788
Token Id: 13
Total Edition: 400
Type: ERC - 1155
Category:
Collectibles
Description
Sau khi Việt Nam thống nhất, tiền đồng cũng đã được hợp nhất vào ngày 3/5/1978. Một Đồng Việt Nam mới có giá trị bằng một Đồng miền Bắc và 0,8 Đồng “giải phóng” miền Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được giao nhiệm vụ thống nhất tiền tệ và chịu trách nhiệm phát hành các loại tiền từ đó trở đi. After Vietnam was unified, the dong was also unified on May 3, 1978. One new dong equaled one Northern dong or 0.8 Southern "liberation" dong. The State Bank of Vietnam (SBV) was tasked to unify the currencies and be responsible for the issuance of currency notes for the country from then on. Mặt trước: Cột cờ - Hà Nội Obverse: Flagpole - Hanoi Mặt sau: Đền Ngọc Sơn và Cầu Thê Húc - Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội Reverse: Ngoc Son Temple and The Huc bridge - Hoan Kiem Lake, Hanoi Phát hành/ Issued in: 1985
Properties
Series Allocation
1985 Flag Tower
Color
Purple brown, green,
Trading History
Comments
More from this collection
No Data