https://mediacloud.mobilelab.vn/2022-11-04/16_11_45-9a8045c2-f712-4f5d-882d-83742b9cbc65.jpg
Tờ Tiền: Một Trăm Đồng
4 views
0 likes
Details
Contract Address:
0x909...2788
Token Id: 23
Total Edition: 300
Type: ERC - 1155
Category:
Collectibles
Description
Sau khi Việt Nam thống nhất, tiền đồng cũng đã được hợp nhất vào ngày 3/5/1978. Một Đồng Việt Nam mới có giá trị bằng một Đồng miền Bắc và 0,8 Đồng “giải phóng” miền Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được giao nhiệm vụ thống nhất tiền tệ và chịu trách nhiệm phát hành các loại tiền từ đó trở đi. After Vietnam was unified, the dong was also unified on May 3, 1978. One new dong equaled one Northern dong or 0.8 Southern "liberation" dong. The State Bank of Vietnam (SBV) was tasked to unify the currencies and be responsible for the issuance of currency notes for the country from then on. Mặt trước: Quốc huy và chân dung Hồ Chủ Tịch Obverse: National emblem and portrait of President Ho Chi Minh Mặt sau: Phong cảnh Vịnh Hạ Long Reverse: Ha Long bay landscape Phát hành/ Issued in: 1981
Properties
Series Allocation
1980-81 National Emblem
Color
Purple, yellow brown
Trading History
Comments
More from this collection
No Data