https://mediacloud.mobilelab.vn/2022-12-06/17_48_54-48757153-d1b1-4f0b-9b45-a9fb19fd9e23.jpg
Tờ Tiền: Hai Mươi Đồng - 1969 (Miền Bắc Việt Nam)
7 views
1 likes
Details
Contract Address:
0x909...2788
Token Id: 53
Total Edition: 100
Type: ERC - 1155
Category:
Collectibles
Description
Nhiều sự kiện quan trọng xảy ra trong giai đoạn này. Ngô Đình Diệm và em trai của ông là Ngô Đình Nhu vốn được người Mỹ ủng hộ đã bị ám sát vào ngày 1/11/1963. Chính quyền mới do tướng Dương Văn Minh đứng đầu tiếp tục cầm quyền miền Nam Việt Nam với sự hậu thuẫn từ Mỹ. Vào ngày 2/9/1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Tuy nhiên cuộc đấu tranh thống nhất đất nước vẫn tiếp tục. Trong giai đoạn này, Mặt trận Dân tộc Dân tộc miền Nam (MTDTGP) bắt đầu gây ảnh hưởng đến công cuộc giải phóng miền Nam. Thống nhất đất nước cuối cùng đã đạt được vào năm 1975. Trong suốt giai đoạn này, miền Nam Việt Nam đã phát hành nhiều đợt tiền giấy có chất lượng cao nhất thông qua Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (NHQG), bao gồm các chủ đề về anh hùng dân tộc, tòa nhà NHQG và động vật. Bộ sưu tập tiền giấy đầy đủ trong giai đoạn này (cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam) sẽ được trình bày trong các Phụ lục B và C. Phần dưới đây nêu lên những chủ đề chính trong mẫu thiết kế tiền giấy ở mỗi miền. There were many significant events that happened during this period. Ngo Dinh Diem and his brother Ngo Dinh Nu, who were backed by the Americans, were assassinated on 1 November 1963. A new administration headed by General Duong Van Minh continued to run South Vietnam with the backing of the American. On 2 September 1969, Ho Chi Minh passed away. However, the struggle for reunification continued. During this period, the National Liberation Front (NLF) began its series of influences to liberate the South from the Americans. Unification was finally achieved in 1975. Interestingly, during this period, South Vietnam through its National Bank of Vietnam (NBV) issued some of the most attractive series of notes, including the Heroes series, the National Bank Building series and the Animal series. The full range of currency notes issued (both South and North Vietnam) for this period are shown in the Annexes B and C. This section below highlights some of the main focus in the design of currency notes for each region. Mặt trước :Quốc huy (bên phải) và chân dung Hồ Chí Minh bên trái Obverse: National emblem (on the right) and portrait of Ho Chi Minh on the left Mặt sau: Máy móc trang trại Reverse: Machineries on farm Phát hành/ Issued in: 1969
Properties
Series Allocation
North Vietnam Emblem 1965 - 1975
Color
Green background with red images of Ho Chi Minh and Emblem
Trading History
Comments
More from this collection
No Data