https://mediacloud.mobilelab.vn/2022-12-20/12_19_35-b9134c3a-9785-45ca-98d8-141a9ca05f63.jpg
Myanmar National Flag/ Quốc kỳ Myanmar
8 views
3 likes
Details
Contract Address:
0x909...2788
Token Id: 66
Total Edition: 100
Type: ERC - 1155
Category:
Collectibles
Description
The flag of Myanmar is an important symbol of national identity, representing a tumultuous history and people of Myanmar, both past and present. When you buy this NFT, you will immediately receive 200 AFFCUP22 and TrustKeys to accompany the AFF Cup tournament in the minigame program "Instant prediction, play immediately to win big" to become the recipient of the highest prize of the program! (Only allow to activate bonus 1 time, do not accept transfer NFT) Quốc kỳ của Myanmar là một biểu tượng quan trong của bản sắc dân tộc, đại diện cho một lịch sử đầy biến động và con người Myanmar, cả quá khứ và hiện tại. Khi mua NFT này, bạn sẽ được nhận ngay 200 AFFCUP22 cùng TrustKeys đồng hành giải đấu AFF Cup trong chương trình minigame “Dự đoán liền tay, chơi ngay trúng lớn” để trở thành người nhận được giải thưởng cao nhất của chương trình! (Chỉ cho phép kích hoạt bonus 1 lần, không chấp nhận hình thức chuyển đổi)
Trading History
Comments
More from this collection
No Data